CO² uitstoot & voordelen alle aard

Het voordeel van alle aard (VAA) voor de gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig wordt voortaan berekend op de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens de volgende formule:

VAA= cataloguswaarde * % (CO2-coëfficiënt) * 6/7

De cataloguswaarde is de gefactureerde waarde met inbegrip van btw en opties, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, afslagen en ristorno’s.

Artikel 36, gewijzigd bij de wet van 28 december 2011 en bij de programmawet van 29 december 2012, bepaalt dat de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot bepaalt in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011 (= 127,3) volgens de modaliteiten die hij vastlegt. De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertuigen bedoeld in artikel 65 die als nieuw zijn ingeschreven. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer berekent elk jaar de gemiddelde CO2-uitstoot.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van:

  •  95 g/km voor de dieselvoertuigen
  •  115 g/km voor de benzinevoertuigen

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt dat percentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, met een minimum van 4%.

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 1.200 euro (waarde 2012) per jaar (te indexeren). Dit mechanisme om het voordeel te bepalen, wordt automatisch aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het wagenpark.

2013

In het Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard werd voor het jaar 2012 de gemiddelde CO2-uitstoot bepaald op 127,9 g/km. Voor het jaar 2011, dat als referentiejaar geldt, werd deze bepaald op 127,3 g/km.

Dientengevolge is de referentie CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2013 gelijk aan:

  • voor de dieselvoertuigen: 95 g/km x 127,9 /127,3 = 95,44776119
  • voor de benzinevoertuigen: 115 g/km x 127,9 /127,3 = 115,5420267.

Daar deze referentie-CO2-uitstoot van toepassing is voor 2013, treedt dit besluit in werking met ingang van 1 januari 2013. Uit praktisch overwegingen wordt bepaald dat dit besluit slechts in werking treedt op 1 april 2013 met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing.

Voor de berekening van voorgaande jaren: klik hier

Bron: Belgisch Staatsblad van 8 april 2013, blz. 21604